Back

ALGEMENE VOORWAARDEN Soraya Van Wulpen

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 1. Soraya Van Wulpen, gevestigd te Blankenberge , BTW-nummer 0835153964, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als salon.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan salon tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens salon waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

ARTIKEL 3 AANBOD

 1. salon kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Klant ontvangt na een online boeking een verzoek tot het doen van een aanbetaling. De boeking wordt pas definitief na het voldoen van de aanbetaling.

 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. salon heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

 4. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 5. Klant betaalt een aanbetaling voor de behandeling en gaat hiermee akkoord. Een aanbetaling wordt nooit terugbetaald maar wordt tegoed gehouden voor de volgende afspraak.

 6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan salon.

 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. salon zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Klant vrijwaart salon voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van salon.

 5. salon is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het geding komt.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. salon voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van de door klant verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van salon te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan salon. In een dergelijk geval heeft klant recht op een nieuwe behandeling, zonder aanvullende schadevergoeding.

 2. Indien klant een behandeling wenst tegen advies van salon in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van klant.

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft salon de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van salon en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn. salon maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

 2. Een behandeling kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande behandeling kosteloos worden verzet, mits dit telefonisch wordt doorgegeven. Bij annulering binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

 3. Klant heeft voor de aankoop van fysieke producten en materialen uit de salon 48 uur na aankoop de mogelijkheid te producten te retourneren, mits deze ongeopend en ongebruikt zijn en de aankoopbon wordt getoond.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. salon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. salon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.

 3. salon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 4. salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.

 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tegen de advies van de salon in handelen. Zie ook artikel 6 van deze voorwaarden.

 6. Klant vrijwaart salon tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door salon geleverde diensten.

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door salon aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij salon. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

 3. Bij inbreuk komt salon een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant salon toestemming beeldmateriaal van de door salon gecreëerde kapsels te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de behandeling uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

ARTIKEL 10 BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 2. salon werkt met spaarkaarten, waarbij een volle spaarkaart recht geeft op een korting van 10% op een volgende behandeling. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en behouden van de spaarkaart.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

 1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan salon.

 2. De salon is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal een passende oplossing worden gezocht.

 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12 GESCHILBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin salon is gevestigd.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens salon en betrokken derden 12 maanden.